Producenci
Zaloguj się
Nie pamiętasz hasła? Zarejestruj się
Regulamin

REGULAMIN SKLEPU MODNY RODZIC

Właścicielem sklepu internetowego ModnyRodzic jest:

PHU MIMO ANNA PABISIAK zarejestrowana w Długołęce 55-095 przy ul. Lipowa 11E o numerze NIP : 665 281 76 35, o numerze REGON : 301 493 389 (dalej „Sklep internetowy”).

Adres korespondencyjny Sklepu to: PHU MIMO ANNA PABISIAK ul. Lipowa 11E 55-095 Długołęka

Pozostałe dane kontaktowe: modnyrodzic@gmail.com tel : 794-401-409

Konto bankowe sklepu: 27 1090 1522 0000 0001 4457 0410

Słownik pojęć użytych w niniejszym regulaminie:

Sklep internetowy/Sklep ModnyRodzic – serwis internetowy należący do PHU MIMO ANNA PABISIAK, ul. Lipowa 11 E, Długołęka 55-095 na stronie www.modnyrodzic.pl

Sklep internetowy umożliwia Klientom zapoznanie się z Informacjami handlowymi oraz zawieranie z PHU MIMO ANNA PABISIAK umów sprzedaży towarów znajdujących się w ofercie PHU MIMO ANNA PABISIAK (dalej towary).

Przedsiębiorca/Sprzedawca – działalność gospodarcza wpisana do CDEIG pod nazwą PHU MIMO ANNA PABISIAK zarejestrowana przy ul. Lipowa 11E, 55-095 Długołęka o numerze NIP : 665 281 76 35.

Kupujący – każdy podmiot składający Zamówienie w Sklepie internetowym (Konsument lub osoba nieposiadająca statusu Konsumenta).

Konsument– osoba fizyczna (zwana w dalszej części także „Klientem”) dokonująca czynności prawnej, w tym zawarcie umowy sprzedaży, niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową (art. 221Kodeksu cywilnego).

Klient– osoba fizyczna, która ukończyła 13 (trzynasty) rok życia, przy czym w przypadku nieukończenia przez tę osobę 18 (osiemnastego) roku życia, wymagana jest zgoda jej przedstawiciela ustawowego, chyba że posiada ona pełną zdolność do czynności prawnych, a także osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, której przepisy prawa przyznają zdolność prawną, która korzysta ze Sklepu internetowego, w szczególności, która na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie składa zamówienie;

Zgoda przedstawiciela ustawowego lub opiekuna prawnego, o której mowa w pkt powyżej, w przypadku Klientów posiadających ograniczoną zdolność do czynności prawnych, powinna obejmować również zgodę na postanowienia niniejszego Regulaminu, w tym w szczególności na przetwarzanie danych osobowych.

Zgoda powinna zostać przesłana na adres: PHU MIMO ANNA PABISIAK ul. Lipowa 11E, 55-095 Długołęka oraz jako skan na e-maila : modnyrodzic@gmail.com

Cennik ogólny– ceny widoczne w Sklepie internetowym dla użytkownika nie zalogowanego do Mojego Konta.

Moje Konto– podstrona Sklepu internetowego, dostępna po dokonaniu przez Klienta rejestracji na stronie Sklepu internetowego. W ramach Konta dostępnego za pośrednictwem strony WWW, Klient ma możliwość w szczególności składania zamówień, zapoznania się z ofertami przygotowanymi przez PHU MIMO ANNA PABISIAK (zwane dalej Konto).

Informacje handlowe– informacje o towarach wyświetlane w Sklepie internetowym. Informacje handlowe w zakresie ceny oraz dostępności towaru, na etapie przed dodaniem towaru do Koszyka i zalogowaniem się do Konta, nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu cywilnego lecz jedynie zaproszenie do rozpoczęcia negocjacji.

Oferta– treść oznaczona jako podsumowanie zamówienia, wyświetlana Klientowi po dodaniu towaru do Koszyka.

Umowa– oznacza umowę sprzedaży zawartą na odległość pomiędzy Klientem a Sprzedawcą, na warunkach określonych w Regulaminie, dotycząca towarów oferowanych w Sklepie internetowym.

Dzień roboczy– każdy dzień od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.

Regulamin– niniejszy Regulamin Sklepu internetowego (dalej Regulamin) określający prawa i obowiązki PHU MIMO ANNA PABISIAK oraz Klientów związane z korzystaniem z Usługi oraz z zawieraniem umów sprzedaży towarów za pośrednictwem Sklepu internetowego.

Usługa– usługą świadczoną drogą elektroniczną w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. 2017, 1219 tj. z dnia 24.06.2017 r.), polegająca na możliwości założenia Konta w Sklepie internetowym, zawierania umów sprzedaży towarów za pośrednictwem Sklepu internetowego, dodawanie przez takiego Klienta towarów do koszyka w Sklepie internetowym, dostęp do informacji o wszystkich złożonych przez takiego Klienta zamówieniach w Sklepie internetowym. PHU MIMO ANNA PABISIAK jest usługodawcą a Klient jest usługobiorcą usługi. Usługa jest świadczona nieodpłatnie.

Reklamacja– tryb postępowania w razie wystąpienia wady sprzedanego towaru.

Rękojmia– tryb dochodzenia odpowiedzialności od przedsiębiorcy, który sprzedał towar Konsumentowi, w sytuacji ujawnienia się wady fizycznej lub prawnej.

Wada istotna– podstawa umożliwiająca skorzystanie przez Konsumenta określonych praw z tytułu rękojmi.

Zamówienie– oświadczenie woli Kupującego, zmierzające bezpośrednio do zawarcia umowy sprzedaży Towarów na odległość za pośrednictwem Sklepu internetowego, określające co najmniej rodzaj i liczbę towarów.

RODO– rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

I. Informacje ogólne

1. Niniejszy Regulamin określa zasady zawarcia i wykonywania umowy sprzedaży Towarów znajdujących się na stronie Sklepu internetowego, zgodnie z brzmieniem art. 8 Ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. 2017, 1219 tj. z dnia 24.06.2017 r.), w szczególności:

2. Niniejszy Regulamin jest udostępniony do wydrukowania, pobrania, odtwarzania i utrwalenia przez Klienta na stronie Sklepu internetowego, w zakładce „Regulamin”.

 • zasady dokonywania rejestracji i korzystania z konta w ramach sklepu internetowego;
 • warunki i zasady dokonywania elektronicznej rezerwacji produktów dostępnych w ramach sklepu internetowego;
 • warunki i zasady składania drogą elektroniczną Zamówień w ramach sklepu internetowego;
 • zasady zawierania Umów sprzedaży z wykorzystaniem usług świadczonych w ramach Sklepu Internetowego.

3. Zawartość Sklepu internetowego nie stanowi oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego. Informacje o towarach podane na stronach internetowych Sklepu, w szczególności ich opisy, parametry techniczne i użytkowe oraz ceny, stanowią zaproszenie do zawarcia umowy, w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego. Umowa sprzedaży jest zawierana według procedury zawarcia Umowy sprzedaży wskazanej w dziale III Regulaminu.

4. Głównym przedmiotem świadczenia jest akcesoriów dla dzieci i rodziców.

5. Sklep ModnyRodzic dokłada wszelkich starań, aby zdjęcia, opisy i dane techniczne umieszczonych Towarów, były jak to najbardziej możliwe, zgodne z rzeczywistością.

6. Sposób korzystania z Towaru oraz zasady jego konserwacji określa Producent.

7. Konsument może porozumieć się z Sklepem ModnyRodzic, za pośrednictwem telefonu +48 794 401 409, poczty elektronicznej e-mail : modnyrodzic@gmail.com oraz bezpośrednio pod adresem showroomu : ul. Lipowa 11E, 55-095 Długołeka (dalej showroom).

8. Konsument w przypadku kontaktu telefonicznego ponosi koszty połączenia według stawek wybranego przez Niego operatora.

9. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem, obowiązują przepisy powszechnie obowiązującego prawa, w tym ustawa Kodeks cywilny oraz Ustawa o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r. (Dz.U. z 2014 r. poz. 827).

10. Niniejszy Regulamin nie pozbawia Klienta przysługujących mu ustawowo praw, w szczególności roszczenia o to, aby zakupione Towary były zgodne z ich opisami, nadawały się do przewidzianych celów i były zadowalającej jakości. W przypadku sprzeczności pomiędzy postanowieniami niniejszego regulaminu, a bezwzględnie obowiązującymi przepisami prawa, przyznającymi Konsumentom uprawnienia, pierwszeństwo mają te przepisy.

II. Warunki świadczenia usługi drogą elektroniczną

1. Do składania Zamówień w Sklepie internetowym, niezbędne jest posiadanie urządzeń pozwalających na dostęp do Internetu, poczty elektronicznej e-mail, jak również poprawnie skonfigurowana przeglądarka internetowa stron www: Firefox, Google Chrome, Internet Explorer, Opera, Safari z obsługą Java Script. Przeglądarka Klienta musi mieć włączoną opcję akceptacji „cookies” oraz aktywny interpretator JavaScript.

2. W celu korzystania ze sklepu internetowego Klient powinien we własnym zakresie uzyskać dostęp do stanowiska komputerowego lub urządzenia końcowego, z dostępem do Internetu.

3. Zakazane jest dostarczanie przez Klienta treści o charakterze bezprawnym.

4. Klient może założyć Konto w toku procesu zakupu towaru w Sklepie internetowym.

5. Utworzenie Konta w Sklepie internetowym przebiega w sposób następujący:

Wybieramy Towar, który chcemy zakupić.

Wchodzimy w Koszyk.

W podsumowaniu koszyka wybieramy opcję dostawy Towaru.

Klikamy „Przejdź do kasy”

Wypełniamy szczegółowe dane do zawarcia umowy kupna sprzedaży na stronie Sklepu internetowego, podając następujące dane osobowe: imię, nazwisko, adres, e-mail, numer telefonu.

W miejscu „Stworzyć konto„ zaznaczamy okienko Ustanawiamy hasło do konta.

Odmowa uzupełnienia pola oznaczonego „*” uniemożliwia utworzenie konta użytkownika.

Symbolem „*” oznaczone są jedynie dane osobowe niezbędne do nawiązania, ukształtowania treści, zmiany lub rozwiązania stosunku prawnego, polegającego na posiadaniu Konta w Sklepie internetowym.

6. Poza podaniem danych osobowych, warunkiem rejestracji jest wyrażenie zgody na treść Regulaminu Sklepu internetowego tj. poprzez akceptację oświadczenia o treści: „Przeczytałem/am i akceptuję regulamin” .

7. Klient może zrezygnować z posiadania Konta w każdym czasie poprzez wysłanie oświadczenia woli o rezygnacji z Usługi w dowolny sposób zapewniający dojście tego oświadczenia do PHU MIMO ANNA PABISIAK, w szczególności poprzez przesłanie wiadomości pocztą elektroniczną na adres : modnyrodzic@gmail.com lub w formie pisemnej na adres: PHU MIMO ANNA PABISIAK ul. Lipowa 11E, 55-095 Długołeka.

Likwidacja Konta nie ma wpływu na obowiązek wykonania umów sprzedaży zawartych za pośrednictwem Sklepu internetowego, do czasu otrzymania przez PHU MIMO ANNA PABISIAK oświadczenia woli Klienta w sprawie rezygnacji z Usługi.

Likwidacja Konta nie ma wpływu na zamówienie kuriera w celu odbioru towaru do czasu otrzymania przez PHU MIMO ANNA PABISIAK oświadczenia woli Klienta w sprawie rezygnacji z Konta.

8. PHU MIMO ANNA PABISIAK może wypowiedzieć Klientowi umowę o świadczenie usług elektronicznych świadczonych za pośrednictwem strony www.modnyrodzic.pl w przypadku naruszenia przez Klienta postanowień Regulaminu jak również w przypadku nie wyrażenia przez Klienta zgody na zmiany w treści Polityki prywatności.

Okres wypowiedzenia wynosi 14 dni. Oświadczenie o wypowiedzeniu umowy zostanie przesłane w formie elektronicznej za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres podany na etapie tworzenia Konta. Wypowiedzenie umowy nie ma wpływu na obowiązek wykonania umów sprzedaży zawartych za pośrednictwem Sklepu internetowego do czasu upływu terminu wypowiedzenia umowy. Wypowiedzenie umowy nie ma wpływu na obowiązek odbioru towaru przez kuriera, w przypadku złożenia zamówienia przez Klienta do czasu upływu terminu wypowiedzenia umowy.

9. Klient ma prawo składać reklamacje w sprawie dotyczącej Usługi.

10. Reklamacja w sprawie Usługi może zostać złożona w dowolny sposób zapewniający dojście oświadczenia woli Klienta w sprawie reklamacji do PHU MIMO ANNA PABISIAK, w szczególności drogą elektroniczną za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres : modnyrodzic@gmail.com lub w formie pisemnej na adres: PHU MIMO ANNA PABISIAK ul. Lipowa 11E, 55-095 Długołęka.

11. Prawidłowo złożona reklamacja powinna zawierać następujące dane:

dane Klienta (imię, nazwisko, adres, adres poczty elektronicznej) uzasadnienie reklamacji

12. PHU MIMO ANNA PABISIAK dołoży wszelkich starań, aby reklamacje zostały rozpatrzone w terminie nie później niż 14 dni roboczych od dnia otrzymania reklamacji, zaś w przypadkach szczególnie skomplikowanych nie później niż w ciągu 30 dni roboczych.

 

III. Zawieranie umowy sprzedaży towaru

1. W przypadku Konsumentów, umowa sprzedaży towarów zawarta za pośrednictwem Sklepu internetowego jest umową zawieraną na odległość w rozumieniu ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta.

2. Warunkiem rejestracji jest wyrażenie zgody na treść Regulaminu oraz podanie danych osobowych oznaczonych jako obowiązkowe.

3. Do zawarcia umowy sprzedaży towarów za pośrednictwem Sklepu internetowego dochodzi:

 • dokonanie wyboru rodzaju towaru, poprzez kliknięcie przycisku „dodaj do koszyka” na stronie internetowej Sklepu internetowego;
 • kliknięcie przycisku „Zamówienie” ( ikona torebki );
 • wypełnij formularz „Szczegóły płatności” Poprosimy Cię o wskazanie danych osobowych: e-mail, imię, nazwisko, data urodzenia oraz danych adresowych: kraj, nazwa ulicy, numer domu lub mieszkania, kod pocztowy, miasto, nr telefonu komórkowego. W zakładce „wysłać na inny adres?”, możesz zmienić adres lub dodać nowy adres;
 • sprawdź czy zamówienie zgadza się
 • wybierz opcję wysyłki oraz rodzaj dokonania płatności
 • przeczytaj i zaakceptuj nasz regulamin,
 • następnie kliknij na dole w „kupuję i płacę” – to potwierdzenie Twojego zamówienia.

4. W trakcie składania Zamówienia – do momentu naciśnięcia przycisku „Kupuję i płacę” – Klient ma możliwość modyfikacji wprowadzonych danych oraz w zakresie wyboru Towaru.

W tym celu należy kierować się wyświetlanymi Klientowi komunikatami oraz informacjami dostępnymi na stronie.

5. Po złożeniu Zamówienia, Klient otrzymuje wiadomość e-mail, zawierającą ostateczne potwierdzenie wszystkich istotnych elementów Zamówienia.

6. Umowę traktuje się za zawartą z momentem otrzymania przez Klienta wiadomości e-mail, o której mowa powyżej.

7. Umowa sprzedaży zawierana jest w języku polskim, o treści zgodnej z Regulaminem.

8. Umowa sprzedaży towaru jest zawierana zgodnie z prawem polskim.

9. Zamówienia Sklep ModnyRodzic przyjmuje drogą elektroniczną z wykorzystaniem Sklepu internetowego przez siedem dni w tygodniu dwadzieścia cztery godziny na dobę.

10. Ceny w Sklepie internetowym są podawane w polskich złotych z uwzględnieniem podatku od towarów i usług. Ceny towarów prezentowane w Sklepie internetowym nie zawierają ceny transportu towarów do miejsca wskazanego przez Klienta. Koszt transportu uzależniony jest od wybranej przez Klienta opcji dostawy towaru, na etapie uzupełniania formularza zamówienia.

11. Cena towaru prezentowana w Sklepie internetowym przed dodaniem towaru do Koszyka ma jedynie charakter zaproszenia do rozpoczęcia negocjacji i może się różnić od ceny tego towaru po dodaniu towaru do Koszyka. Wpływ na różnicę w cenie mają każdorazowo następujące okoliczności: ilość towaru, wartość zamówienia, sposób dostawy, sposób płatności.

12. Sprzedawca umożliwia następujące sposoby zapłaty ceny za zakupiony towar:

- za pośrednictwem serwisu rozliczeniowego Blue Media S.A, zgodnie z postanowieniami Regulaminu Blue Media S.A. - „Podmiotem świadczącym obsługę płatności online jest Blue Media S.A." - płatności natychmiastowe

- Karty płatnicze:
* Visa
* Visa Electron
* MasterCard
* MasterCard Electronic
* Maestro.

- za pośrednictwem serwisu rozliczeniowego Przelewy24, zgodnie z postanowieniami Regulaminu Przelewy24

- przelewem na numer konta bankowego 27 1090 1522 0000 0001 4457 0410

- przesyłka pobraniowa (płatna kurierowi przy odbiorze przesyłki) płatność gotówką przy odbiorze osobistym.

Terminem płatności w przypadku płatności dokonanych za pośrednictwem: serwisu rozliczeniowego Przelewy24  jest chwila następująca bezpośrednio po złożeniu zamówienia i informacja od pośrednika Przelewy24 o dokonanej płatności.

W przypadku wyboru przez Klienta sposobu płatności przelewem, płatności elektroniczne lub kartą płatniczą za pośrednictwem Blue Media S.A. - czas realizacji zamówienia jest liczony od momentu uzyskania pozytywnej autoryzacji płatności.

W przypadku płatności dokonanych przelewem na rachunek bankowy – data wpływu środków pieniężnych na konto, w przypadku pobrania data dostarczenia towaru, zaś w przypadku odbioru osobistego – płatność gotówką lub kartą za produkt w Showroomie.

13. ModnyRodzic nie przechowuje danych karty płatniczej lub kredytowej za pośrednictwem, której klient dokonuje płatności.

14. Zamówione towary mogą zostać dostarczone pod wskazany adres na terenie całej Polski przesyłką kurierską lub odebrane osobiście przez Klienta w showroomie udostępnionym przez PHU MIMO ANNA PABISIAK mieszczącym się przy ul. Lipowa 11E, 55-095 Długołęka.

15. PHU MIMO ANNA PABISIAK może pozbawić Klienta prawa do korzystania ze Sklepu Internetowego, jak również może ograniczyć jego dostęp do części lub całości zasobów Sklepu Internetowego, ze skutkiem natychmiastowym, w przypadku naruszenia przez Klienta Regulaminu, a w szczególności, gdy Klient:

 • podał w trakcie rejestracji w sklepie internetowym dane niezgodne z prawdą, niedokładne lub nieaktualne, wprowadzające w błąd lub naruszające prawa osób trzecich,
 • dopuścił się za pośrednictwem sklepu internetowego naruszenia dóbr osobistych osób trzecich, w szczególności dóbr osobistych innych klientów sklepu internetowego,
 • dopuści się innych zachowań, które zostaną uznane przez PHU MIMO ANNA PABISIAK za zachowania niezgodne z obowiązującymi przepisami prawa lub ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet lub godzące w dobre imię firmy.

16. Osoba, która została pozbawiona prawa do korzystania ze sklepu internetowego, nie może dokonać powtórnej rejestracji bez uprzedniej zgody PHU MIMO ANNA PABISIAK.

17. W celu zapewnienia bezpieczeństwa przekazu komunikatów i danych w związku ze świadczonymi w ramach Witryny usługami, Sklep internetowy podejmuje środki techniczne i organizacyjne odpowiednie do stopnia zagrożenia bezpieczeństwa świadczonych usług, w szczególności środki służące zapobieganiu pozyskiwania i modyfikacji przez osoby nieuprawnione danych osobowych przesyłanych w Internecie.

18. Klient zobowiązany jest w szczególności do:

 • niedostarczania i nieprzekazywania treści zabronionych przez przepisy prawa, np. treści propagujących przemoc, zniesławiających lub naruszających dobra osobiste i inne prawa osób trzecich,
 • korzystania ze Sklepu internetowego w sposób nie zakłócający jego funkcjonowania, w szczególności poprzez użycie określonego oprogramowania lub urządzeń,
 • niepodejmowania działań takich jak: rozsyłanie lub umieszczanie w ramach Sklepu internetowego niezamówionej informacji handlowej (spam),
 • korzystania ze Sklepu internetowego w sposób nieuciążliwy dla innych klientów,
 • korzystania z wszelkich treści zamieszczonych w ramach Sklepu internetowego jedynie w zakresie własnego użytku osobistego,
 • korzystania ze Sklepu internetowego w sposób zgodny z przepisami obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa, postanowieniami Regulaminu, a także z ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet.

IV. Realizacja zamówienia

1. Dostawa Towarów odbywa się pod adres wskazany przez Klienta w trakcie składania Zamówienia.

2. Dostawa zamówionych Towarów odbywa się za pośrednictwem firmy kurierskiej DPD, firmy kurierskiej InPost.

3. Co do zasady zamówienia realizowane są na terenie Rzeczypospolitej Polskiej. Ceny przesyłek krajowych:

1) przesyłka kurierska – płatność z góry 11 zł InPost / 16 zl DPD

2) przesyłka kurierska – płatność przy odbiorze 16 zł InPost / 22 zł DPD

Czas dostawy, przez firmę kurierską, na terenie kraju wynosi 1- 2 dni robocze.

4. Termin dostawy określony w powyższym punkcie może zostać niezachowany w przypadku wystąpienia po nadaniu przesyłki do przewozu okoliczności wywołanych winą przewoźnika, winą Klienta albo o charakterze siły wyższej.

5. W przypadku nieobecności Klienta lub osoby upoważnionej do odbioru towaru w miejscu wydania przesyłki, w czasie pierwszej podjętej przez przewoźnika próby doręczenia towaru, termin dostarczenia towaru uważa się za zachowany, w przypadku awizowania przez przewoźnika przesyłki.

6. Utrwalenie, zabezpieczenie, udostępnienie oraz potwierdzenie Klientowi istotnych postanowień Umowy sprzedaży towarów następuje poprzez przesłanie Klientowi na podany adres e-mail.

7. W przypadku stwierdzenia przez Kupującego uszkodzenia przesyłki, zaleca się sporządzenie protokołu szkody w obecności kuriera oraz niezwłoczne poinformowanie o tym PHU MIMO ANNA PABISIAK.

8. Wymiana zakupionego towaru jest możliwa wyłącznie poprzez skorzystanie z procedury odstąpienia od umowy jak w dziale V. poniżej i złożenia oraz opłacenia nowego, niezależnego zamówienia.

V. Prawo odstąpienia od umowy sprzedaży towaru

1. Konsumentowi przysługuje prawo do odstąpienia od umowy sprzedaży zawartej z PHU MIMO ANNA PABISIAK bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów (z wyjątkiem bezpośrednich kosztów zwrotu Towaru do Showroomu, w termie 14 dni od dnia otrzymania Towaru, a więc objęcia przez Konsumenta Towaru w posiadanie lub objęcia Towaru w posiadanie przez wskazaną przez Konsumenta osobę trzecią inną niż przewoźnik, zaś w przypadku, gdy Konsument złoży jedno Zamówienie obejmujące wiele Towarów, które są dostarczane osobno, partiami, termin czternastodniowy należy liczyć od momentu wejścia w fizyczne posiadanie ostatniego Towaru lub partii.

2. Konsument korzystając z uprawnienia wskazanego w punkcie 1, może odstąpić od umowy składając stosowne oświadczenie.

3. Klient może posłużyć się przykładowym formularzem przygotowanym przez Sklep ModnyRodzic, który należy uzupełnić, przy czym jego stosowanie nie jest obowiązkowe.

4. Oświadczenie Konsumenta o odstąpieniu od umowy, należy wysłać na adres PHU MIMO ANNA PABISIAK ul. Lipowa 11E, 55-095 Długołęka, z tym, że do zachowania terminu do odstąpienia od umowy, wystarczy wysłanie w tym terminie oświadczenia o skorzystaniu z tego prawa.

5. W przypadku odstąpienia od umowy zawartej na odległość, umowa jest uważana za niezawartą. To, co strony świadczyły, ulega zwrotowi w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu.

6. W razie skorzystania przez Konsumenta z prawa do odstąpienia od umowy, Konsument ponosi koszty zwrotu towaru do PHU MIMO ANNA PABISIAK ul. Lipowa 11E, 55-095 Długołęka.

7. W przypadku gdy nie doszło do zwrotu towaru przez Konsumenta w wymaganym terminie z przyczyn, za które konsument ponosi odpowiedzialność, przypisuje się mu zwłokę. W takim przypadku PHU MIMO ANNA PABISIAK może żądać naprawienia szkody wynikłej ze zwłoki (art. 477 § 1 k.c.).

8. PHU MIMO ANNA PABISIAK zwraca Konsumentowi dokonane przez niego płatności, przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Klient, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się z żadnymi kosztami.

Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu płatności, jakiego użył konsument, chyba że konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.

9. Sklep ModnyRodzic może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Klienta do chwili otrzymania rzeczy z powrotem lub dostarczenia przez Klienta dowodu jej odesłania.

10. Kupujący niebędący Konsumentem, nie ma prawa do odstąpienia od umowy, na zasadach o których mowa w pkt 1, zaś w zakresie takiej sprzedaży zasady i terminy odstąpienia od umowy regulują przepisy Kodeksu Cywilnego.

11. Konsumentem, w przypadku zwrotu Towaru w związku z odstąpieniem, o którym mowa w ust. 1, ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Towaru, będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Towaru.

12. Konsument ma prawo korzystać z towaru przed odstąpieniem od umowy tylko tak, jak robiłby to w sklepie stacjonarnym.

13. W przypadku gdy konsument zwraca towar nadmiernie zużyty, uszkodzony lub zniszczony, a stan opakowania przesyłki w chwili doręczenia nie budził zastrzeżeń PHU MIMO ANNA PABISIAK ma prawo obciążyć Klienta kwotą odszkodowania z tego tytułu. Po wezwaniu Klienta do zapłaty odszkodowania PHU MIMO ANNA PABISIAK może złożyć oświadczenie o potrąceniu przysługującej jej wierzytelności z tytułu odszkodowania za zmniejszenie wartości rzeczy z wierzytelnością konsumenta o zwrot kosztów poniesionych w związku z zawartą umową.

14. Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje w przypadku świadczeń o właściwościach określonych przez konsumenta w złożonym przez niego zamówieniu lub ściśle związanych z jego osobą.

VI. Reklamacje

1. Wszystkie Towary zakupione w Sklepie Internetowym podlegają dwuletniej rękojmi, zgodnie z Ustawą o prawach konsumenta oraz Ustawą Kodeks Cywilny.

2. Jeżeli rzecz sprzedana ma wadę, kupujący może żądać wymiany rzeczy na wolną od wad albo usunięcia wady. W przypadku, gdy Klient który zakupił w Sklepie internetowym towar korzysta z uprawnień z tytułu rękojmi za wady, a rzecz sprzedana ma wadę, to może złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od umowy, chyba że PHU MIMO ANNA PABISIAK niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Klienta wymieni rzecz wadliwą na wolną od wad albo wadę usunie. Ograniczenie to nie ma zastosowania, jeżeli rzecz była już wymieniona lub naprawiana przez PHU MIMO ANNA PABISIAK albo PHU MIMO ANNA PABISIAK nie uczyniła zadość obowiązkowi wymiany rzeczy na wolną od wad lub usunięcia wady.

3. Jeżeli Klientem jest konsument, może zamiast zaproponowanego przez sprzedawcę usunięcia wady żądać wymiany rzeczy na wolną od wad albo zamiast wymiany rzeczy żądać usunięcia wady, chyba że doprowadzenie rzeczy do zgodności z umową w sposób wybrany przez kupującego jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów w porównaniu ze sposobem proponowanym przez sprzedawcę. Przy ocenie nadmierności kosztów uwzględnia się wartość rzeczy wolnej od wad, rodzaj i znaczenie stwierdzonej wady, a także bierze się pod uwagę niedogodności, na jakie narażałby kupującego inny sposób zaspokojenia.

4. Obniżona cena powinna pozostawać w takiej proporcji do ceny wynikającej z umowy, w jakiej wartość rzeczy z wadą pozostaje do wartości rzeczy bez wady.

5. Kupujący nie może odstąpić od umowy, jeżeli wada jest nieistotna.

6. Prawidłowo złożona reklamacja powinna zawierać następujące dane:

 • dane Klienta (imię, nazwisko, adres, adres poczty elektronicznej, adres do korespondencji)
 • datę nabycia towaru, rodzaj reklamowanego towaru,
 • dokładny opis wady oraz datę jej stwierdzenia, żądanie Klienta, a także preferowany przez Klienta sposób poinformowania o sposobie rozpatrzenia reklamacji.

7. Wraz ze zgłoszeniem reklamacji należy dostarczyć PHU MIMO ANNA PABISIAK dowód zakupu towaru. Może to być na przykład kopia paragonu lub kopia faktury, wydruk z karty płatniczej albo inny dowód.

8. W przypadku wystąpienia ewentualnych braków w złożonej reklamacji, PHU MIMO ANNA PABISIAK zwróci się do Klienta o ich uzupełnienie zgodnie z danymi adresowymi wskazanymi w zgłoszeniu reklamacji.

9. Klient, który wykonuje uprawnienia z tytułu rękojmi, jest zobowiązany na koszt PHU MIMO ANNA PABISIAK dostarczyć wadliwy towar na ul. Lipowa 11E, 55-095 Długołęka. Reklamowany towar przesyłany do PHU MIMO ANNA PABISIAK powinien być czysty.

10. PHU MIMO ANNA PABISIAK w terminie 14 dni od dnia zgłoszenia przez Konsumenta reklamacji, poinformuje Go o swoim stanowisku w zakresie zasadności zgłoszonego roszczenia.

11. Reklamacje Klient może złożyć wysyłając sporządzony przez PHU MIMO ANNA PABISIAK uzupełniony formularz na adres ul. Lipowa 11E, 55-095 Długołęka, przy czym jego stosowanie nie jest obowiązkowe.

12. Klient powinien odebrać reklamowany towar, niezwłocznie po poinformowaniu Go o rozpatrzeniu jego zgłoszenia i dostarczeniu na adres wskazany przez Klienta. W sytuacji gdy Towar ten, nie zostanie odebrany PHU MIMO ANNA PABISIAK wezwie Klienta na piśmie lub ewentualnie w inny sposób z nim osobiście uzgodniony, do odbioru towaru w terminie 14 dni od daty otrzymania takiego wezwania.

13. Sprzedawca może odmówić zadośćuczynienia żądaniu kupującego, jeżeli doprowadzenie do zgodności z umową rzeczy wadliwej w sposób wybrany przez kupującego jest niemożliwe albo w porównaniu z drugim możliwym sposobem doprowadzenia do zgodności z umową wymagałoby nadmiernych kosztów. Jeżeli kupującym jest przedsiębiorca, sprzedawca może odmówić wymiany rzeczy na wolną od wad lub usunięcia wady także wtedy, gdy koszty zadośćuczynienia temu obowiązkowi przewyższają cenę rzeczy sprzedanej.

VII. Pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji

1. Klient będący Konsumentem posiada między innymi następujące możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń:

 • uprawniony jest do zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Konsumentem PHU MIMO ANNA PABISIAK
 • uprawniony jest do zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego działającego przy wojewódzkim inspektorze Inspekcji Handlowej z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej umowy sprzedaży.

2. Skorzystanie z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń ma charakter dobrowolny.

3. W celu wszczęcia postępowania należy złożyć do właściwego terenowo Wojewódzkiego Inspektoratu Inspekcji Handlowej odpowiedni wniosek – w zależności od rodzaju postępowania – wniosek o mediację lub wniosek o rozpoznanie sprawy przed polubownym sądem konsumenckim.

Dla ułatwienia, w sekretariacie każdego polubownego sądu konsumenckiego, a także na stronach internetowych Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej dostępne są formularze wniosków. Szczegółowe informacje o pozasądowych sposobach rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń, a także zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz pod następującymi adresami Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów: www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php, www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php, www.uokik.gov.pl/sprawy_indywidualne.php.

4. Klient będący Konsumentem może uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu między Konsumentem a PHU MIMO ANNA PABISIAK, korzystając z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów, m.in. Federacji Konsumentów (adres strony internetowej: www.federacja-konsumentow.org.pl.

VIII. Ochrona danych osobowych

1.Informujemy iż w związku z wejściem w życie od dnia 25 maja 2018 r. przepisów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych tzw. RODO firma PHU MIMO ANNA PABISIAK spełnia standardy w zakresie ochrony danych osobowych przewidziane w niniejszym rozporządzeniu.

Od 25 maja 2018 roku obowiązują nowe przepisy o ochronie danych osobowych. W związku z tym przygotowaliśmy niezbędne i podstawowe informacje, które znajdują się poniżej. Informacje te opisują, w jaki sposób przetwarzamy Twoje dane osobowe oraz jakie masz związane z tym prawa.

Obowiązek informacyjny na podstawie artykułu 13 RODO

2. Podanie danych osobowych przez Kupującego jest konieczne, celem umożliwienia realizacji złożonego Zamówienia.

3. Dane osobowe są przetwarzane co do zasady przez PHU MIMO ANNA PABISIAK w celu realizacji złożonego Zamówienia.

Udostępnione dane osobowe będą przechowywane w bazie danych administratora i będą wykorzystywane w celu prawidłowej realizacji umowy sprzedaży oraz, jeśli wyraziłeś na to odrębną zgodę, w celach marketingowych w szczególności w celu informowania o nowych produktach, usługach oraz promocjach oraz w celu przesyłania Ci newslettera.

Z tym wyjątkiem, że W odniesieniu do danych osobowych Użytkowników dokonujących rejestracji w Sklepie z wykorzystaniem danych dostępowych pochodzących z Allegro lub dokonujących w Sklepie zakupu towarów lub usług z wykorzystaniem danych dostępowych pochodzących z Przelewy24 Sprzedawca otrzymuje te dane – odpowiednio – od Grupy Allegro lub Przelewy24 za zgodą Użytkowników oraz w zakresie niezbędnym do realizacji przez Sprzedawcę celów wskazanych powyżej..

4. Dane osobowe będą archiwizowane przez przedsiębiorcę przez pięć lat od dokonania ostatniej sprzedaży.

5. Zgodnie z RODO Kupujący ma prawo do wglądu do swoich danych osobowych, możliwość ich poprawiania, ograniczenia oraz usunięcia. W tym celu Klient może wysłać zgłoszenie na adres email: modnyrodzic@gmail.com

6. Zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych Kupujący ma prawo do wglądu do swoich danych osobowych, możliwość ich poprawiania oraz usunięcia.

7. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże brak ich udostępnienia może uniemożliwić zrealizowanie Zamówienia Kupującego.

8. Z chwilą rejestracji na stronie www.modnyrodzic.pl oświadczam, że zostałam(em) poinformowana(y) o przysługującym mi prawie dostępu do treści moich danych osobowych oraz ich poprawiania, jak również bezpłatnym prawie wniesienia w każdym czasie sprzeciwu wobec ich przetwarzania przez kontakt:

 • w formie elektronicznej, na adres: modnyrodzic@gmail.com
 • w formie pisemnej, na adres: 55-095 Długołęka, ul. Lipowa 11E

9. Masz prawo otrzymać dane Cię dotyczące w ustrukturyzowanym powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego. Ma również prawo przesłać te dane innemu administratorowi, bez przeszkód ze strony Administratora, od którego dane będą wydobywane (art. 20 ust.1 RODO). W przypadkach, gdy jest to technicznie możliwe. Klient może żądać od Administratora przesłania jego danych bezpośrednio innemu administratorowi (art. 20 ust.2 RODO).

10. Sprzedawca stosuje pliki „cookies”. Informacje zbierane przy pomocy „cookies” pozwalają dostosowywać usługi i treści do indywidualnych potrzeb i preferencji Użytkowników, jak również służą do opracowywania ogólnych statystyk dotyczących korzystania przez Użytkowników ze Sklepu. Wyłączenie w przeglądarce internetowej opcji pozwalającej na zapisywanie plików „cookies” zasadniczo nie uniemożliwia korzystania ze Sklepu, może jednak spowodować pewne utrudnienia.

IX. Postanowienia końcowe

1. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy PHU MIMO ANNA PABISIAK a Klientem, który jest konsumentem, zostaje poddane sądom właściwym zgodnie z postanowieniami właściwych przepisów Kodeksu postępowania cywilnego.

2. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy PHU MIMO ANNA PABISIAK a Klientem, który nie jest konsumentem, zostaje poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę PHU MIMO ANNA PABISIAK.

3. PHU MIMO ANNA PABISIAK zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu.

4. Regulamin w niniejszym brzmieniu wchodzi w życie z dniem 28-01-2020 r.

 

 

 

POLITYKA PRYWATNOŚCI

 

Szanowni Państwo Jest nam bardzo miło, że należycie do grona naszych Klientów.

Zależy nam na tym, abyście byli zadowoleni nie tylko z naszych produktów i obsługi, ale abyście korzystając z naszego sklepu byli spokojni o swoje dane osobowe.

Zrealizowanie dla Państwa zamówienia wymaga przetwarzania przez nas Waszych danych, chociażby takich jak imię, nazwisko, adres, numer telefonu.

Cenimy sobie Wasze zaufanie i dlatego chcemy, żebyście mieli jasne informacje dotyczące ochrony danych – ich przetwarzania. Twoje dane osobowe są przetwarzane przez nas zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.Urz.UE.L Nr 119, str. 1) (dalej również: „RODO”) oraz ustawą o ochronie danych osobowych.

KTO JEST ADMINISTRATOREM WASZYCH DANYCH?

Administratorem Waszych danych jest Anna Pabisiak – właściciel firmy PHU MIMO ANNA PABISIAK zarejestrowanej w Długołęce 55-095 przy ul. Lipowa 11e, NIP: 665 281 76 35 dalej zwana „Administratorem”.

JAK MOŻECIE SIĘ Z NAMI SKONTAKTOWAĆ?

Zarówno w sprawie danych osobowych jak i wszystkich innych kwestii związanych z naszą firmą jesteśmy dla Was dostępni pod tym adresem: ul. Lipowa 11E, 55-095 Długołęka. Możecie do nas także napisać maila na adres: modnyrodzic@gmail.com lub zadzwonić pod numer: tel. +48 794 401 409

W JAKIM CELU PRZETWARZAMY WASZE DANE

Wasze dane są przetwarzane w następujących celach:

1) do realizacji składanych przez Was zamówień – art. 6 ust. 1 lit. b) RODO,

2) aby utrzymać założone przez Was konto, w którym możecie sprawdzać historię swoich zamówień i status aktualnych zamówień, a nadto dzięki założeniu konta nie musicie każdorazowo wpisywać swoich danych niezbędnych do realizacji zamówienia – art. 6 ust. 1 lit. b) RODO,

3) marketingu bezpośredniego naszych usług – art. 6 ust. 1 lit. f) RODO.

CZEMU NIE POBIERAMY OD WAS ZGÓD NA PRZETWARZANIE DANYCH?

Akty prawne dotyczące danych osobowych regulują podstawy przetwarzania danych osobowych. Wśród nich oprócz zgody jako przesłanka przetwarzania danych wskazana jest niezbędność przetwarzania danych do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczące, przed zawarciem umowy (art. 6 ust. 1 pkt. b) RODO) oraz prawnie usprawiedliwiony interes administratora, którym jest przetwarzanie danych osobowych do celów marketingu bezpośredniego (art. 6 ust. 1 pkt. f) RODO).

COOKIES

Nasz sklep korzysta z plików cookies w celu między innymi monitorowania ruchu na stronie. W związku z tym, nasza strona na te potrzeby zbiera informacje o przeglądanych produktach, co jest dodawane do koszyka, cenach produktów oraz informacje o złożonym zamówieniu i za jaką kwotę. Nie są przesyłane dane identyfikacyjne bezpośrednio klienta jak imię czy nazwisko, tylko nr ID produktów / zamówień. Zgoda na korzystanie z plików cookies może być wyrażona poprzez odpowiednią konfigurację przeglądarki, a także może zostać w każdym czasie wycofana, w szczególności poprzez wyczyszczenie historii cookies oraz wyłączenie obsługi cookies w ustawieniach przeglądarki.

PAMIĘTAJCIE, jeśli nie chcecie, aby Wasze dane były wykorzystywane do celów marketingu bezpośredniego naszych usług, w tym profilowania możecie wnieść bezpłatny sprzeciw wobec takiego przetwarzania. Jak wnieść taki sprzeciw? Pisząc do nas w tej sprawie na adres: ul. Lipowa 11E, 55-095 Długołęka lub za pośrednictwem maila: modnyrodzic@gmail.com

 

JAK DŁUGO BĘDZIEMY PRZETWARZAĆ WASZE DANE?

Przepisy nakładają na nas obowiązek poinformowania Was o okresie, przez który będziemy przetwarzać Wasze dane. Mając na względzie specyfikę naszej działalności, w tym możliwość składania przez Was reklamacji, ale również inne obowiązki nakładane na nas jako podmioty gospodarcze, w tym przepisy prawa podatkowego, Wasze dane będą przechowywane i przetwarzane co do zasady przez czas świadczenia usługi lub realizowania zamówienia, do czasu wycofania wyrażonej zgody lub zgłoszenia skutecznego sprzeciwu względem przetwarzania danych w przypadkach, gdy podstawą prawną przetwarzania danych jest uzasadniony interes Administratora. Czas przetwarzania danych może być przedłużony w przypadku, gdy przetwarzanie jest niezbędne do ustalenia i dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed nimi, a po tym czasie jedynie w przypadku i w zakresie, w jakim będą wymagać tego przepisy prawa. Po upływie okresu przetwarzania dane są nieodwracalnie usuwane lub anonimizowane.

MEDIA SPOŁECZNOŚCIOWE

Mamy nadzieję, że korzystacie z naszych kont w mediach społecznościowych (Facebook, Instagram) i śledzicie na bieżąco nasze posty. Jeśli tak, to Wasze dane są przetwarzane przez Administratora wyłącznie w związku z prowadzeniem profilu, w tym w celu informowania Was o naszych działaniach oraz promowaniu różnego rodzaju wydarzeń, usług oraz produktów, a także w celu komunikacji z Wami za pośrednictwem funkcjonalności dostępnych w mediach społecznościowych. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych przez Administratora w tym celu jest jego uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) polegający na promowaniu własnej marki oraz budowaniu i utrzymaniu społeczności związanej z marką.

WASZE PRAWA W ZAKRESIE DANYCH OSOBOWYCH

Pamiętajcie o tym, że w każdej chwili macie prawo do żądania od Nas dostępu do swoich danych osobowych, a także ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, jak również prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych. Jeśli macie u nas założone konto to swoje dane możecie, w każdej chwili zaktualizować logując się do swojego konta i wprowadzając w nim odpowiednie zmiany. Macie też prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, ale wierzymy, że dzięki stosowanym przez nas standardom przetwarzania danych, nie będzie takiej konieczności.

PAMIĘTAJCIE, że w celu realizacji Waszych zamówień są nam niezbędne Wasze dane. Wasze dane są – na etapie dokonywania zakupu – przetwarzane przez podmiot za pośrednictwem którego zdecydowaliście się zrealizować płatność, a na etapie dostawy – firmom, za pośrednictwem których realizowana jest dostawa. Ponadto, w związku z realizacją świadczonych Wam usług i organizacją naszej pracy Wasze dane będą ujawniane zewnętrznym podmiotom, w tym w szczególności dostawcom odpowiedzialnym za obsługę systemów informatycznych, podmiotom świadczącym usługi księgowe, prawne, marketingowe, w tym podmiotom umożliwiającym wysyłkę newsletter’ów takim jak Freshmail.

W razie pytań, pozostajemy do Waszej dyspozycji!

KONTAKT

PHU MIMO ANNA PABISIAK

ul. Lipowa 11E

55-095 Długołęka

NIP: 665 281 76 35

REGON: 301 493 389

e-mail: biuro@modnyrodzic.pl

tel. +48 794-401-409

nr konta:

Santander : 27 1090 1522 0000 0001 4457 0410

Adres do zwrotów, korespondencji oraz reklamacji:

PHU MIMO ANNA PABISIAK

ul. Lipowa 11E

55-095 Długołęka

tel. 794 401 409

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl